Apa Simbol Sila Pertama Pancasila?

Apa simbol sila pertama?

Bintang Tunggal. Di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki lima sudut. Di mana bintang tunggal tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia

Apa saja simbol Pancasila?

Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai, lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin, lambang sila keempat Pancasila adalah banteng, dan lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas.

Apa nama sila pertama Pancasila?

Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai Ketuhanan. Hal ini bisa dimaknai sebagai nilai kepercayaan dan ketakwaan. Nilai kepercayaan berarti percaya dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ketakwaan berarti bertakwa dan menjalankan kewajiban agamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Simbol Bintang sila ke berapa?

Arti lambang Pancasila bintang berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. Bintang emas bersudut lima ini diartikan sebagai sebuah cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia.

You might be interested:  Ada Apa Di Pertengahan Bulan Ramadhan 2020?

Apa simbol sila keempat?

Ternyata, lambang sila keempat Pancasila digambarkan dengan kepala banteng.

Apa arti pancasila 1 sampai 5?

Isi dari Pancasila itu sendiri yaitu lima butir sila yang menjadi asas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ( 1 ) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan ( 5 ) Keadilan

Apa simbol sila ketiga Pancasila jelaskan makna simbol tersebut?

Pohon Beringin yang merupakan simbol dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” memiliki arti tempat teduh yang aman. Selain itu akar dari pohon beringin adalah akar tunggal yang tumbuh sangat dalam sehingga maknanya, seluruh rakyat Indonesia diharapkan bersatu sebagai kesatuan bangsa Indonesia.

Apa arti lambang padi dan kapas dalam sila Pancasila?

Padi kapas ini melambangkan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan.

Apa makna sila pertama dan contoh contohnya dalam kehidupan sehari hari?

Sila Ke-1: Ketuhanan yang Maha Esa Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Contoh penerapannya: Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Menerapkan toleransi antar umat beragama.

Rantai tersebut terdiri dari apa saja?

Jawaban. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan.

Simbol apakah yang mewakili keragaman suku yang ada di Indonesia pada Pancasila?

Jawaban. Penjelasan: Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia secara resmi tercantum dalam lambang Garuda pancasila beserta semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *